Všeobecné podmínky a náhrady lekcí

Jazykové kurzy v naší jazykové škole tento týden i zatím nadále budou probíhat dle plánovaného rozvrhu a beze změny.
 V kurzu je vždy max. 5 osob !
Myslíme ale také na zdraví našich klientů a všech lidí kolem nás. Proto z preventivních důvodů zavádíme tato opatření: 
- všechny účastníky kurzů, kteří cestovali v minulých dnech do zahraničí (rizikových oblastí) žádáme o zprávu a neúčast na kurzech po dobu 14 dní od návratu
- všechny účastníky kurzů, kteří se necítí dobře, mají rýmu, kašel, teplotu a podobně.. žádáme, aby kurz nenavštěvovali a drželi se v domácí karanténě =  doporučujeme domácí klid a regeneraci
- žádáme všechny účastníky kurzů, aby si po příchodu do jazykové školy IHNED umyli ruce
 V případě že se rozhodnete zůstat (či dítě/mládežníka ponechat ) v domácí karanténě z obav před možnou nákazou, budeme Vaše rozhodnutí akceptovat, stačí zaslat sms/e-mail lektorovi nebo na tel. 608 111 599.
Pojďme společně doufat, že budeme moci ve studiu anglického jazyka pokračovat a brzy se celková situace zlepší!

OBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST
Podáním písemné přihlášky do jazykového kurzu akceptuje Klient podmínky, které určují obsah smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem (Jazyková škola Jihlava – ALBION s.r.o., IČ 081 69 055) dle občanského zákoníku § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
Předmět  plnění
Předmětem plnění je závazek Poskytovatele zajistit pro Klienta objednanou jazykovou výuku zveřejněnou na stránkách www.jazykova-skola-jihlava.cz a na druhé straně závazek Klienta uhradit poskytnuté služby sjednanou cenu.
Kurzovné
Kurzovným se rozumí částka zahrnující cenu výuky v rozsahu uvedeném v informacích o kurzech (www.jazykova-skola-jihlava.cz) včetně interních materiálů používaných při výuce, s výjimkou nákladů na pořízení učebnice, kterou si Klient v případě nutnosti uhradí sám.
Platba a rezervace kurzu
Po obdržení přihlášky do kurzu vystaví Poskytovatel fakturu na kurzovné, které je Klient povinen uhradit nejpozději v den zahájení kurzu, není-li lhůta splatnosti uvedena jinak. Zaplacením kurzovného je Klientovi rezervováno místo v příslušném kurzu.  Bankovní účet pro bezhotovostní platbu: 2801630845 / 2010 (zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení klienta).

Náhrady odvolané výuky ve skupinovém kurzu (2-členný a více)
Výuka probíhá v každém termínu, pro který byla smluvena (příklad: čtvrtek 14:30 – 15:30). Nemůže-li se Klient na výuku dostavit z jakýchkoliv důvodů (nemoc, úraz, služební cesta, naplánovaná dovolená apod.), nelze z pochopitelných důvodů, kterými jsou kapacita učeben, časové možnosti ostatních studentů apod., zajistit náhradní termín výuky či vrátit kurzovné za zmeškaný kurz. V případě ale, že se nemohou všichni studenti dostavit na kurz a tuto skutečnost alespoň 24 hodin předem oznámí, lze si s vyučující domluvit náhradní termín takto odvolaného kurzu. Termín pro náhradní výuku se Poskytovatel snaží najít vždy. Proto se může stát, že se náhradního kurzu ujme jiná vyučující, neboť v daném termínu je stávající lektorka již jinak časově vytížená.
V případě, že Klient zaplatil kurzovné na nové pololetí a nastanou závažné skutečnosti (dlouhodobé onemocnění, změna místa výkonu zaměstnání mimo Jihlavu apod.), které mu brání v dokončení kurzu, má nárok na vrácení 50 % částky za zbývající neodchozené kurzy. Termín pro náhradní výuku se Poskytovatel snaží najít v každém případě. Proto se může stát, že se náhradního kurzu ujme jiná vyučující, neboť v daném termínu je stávající lektorka již jinak časově vytížená.

Náhrady odvolané výuky - individuální kurz
Výuka probíhá v každém termínu, pro který byla smluvena (příklad: čtvrtek 14:30 – 15:30).
Důvody k poskytnutí náhradního termínu odvolané výuky jsou nemoc, úraz, služební cesta, naplánovaná dovolená. a skutečnost alespoň 24 hodin předem oznámí lektorovi /tel.nebo sms / popř. na tel 608 111 599, lze si s vyučující domluvit náhradní termín takto odvolaného kurzu. Termín pro náhradní výuku se Poskytovatel snaží najít v každém případě. Proto se může stát, že se náhradního kurzu ujme jiná vyučující, neboť v daném termínu je stávající lektorka již jinak časově vytížená.
Přes veškeré pochopení jiné důvody (vánoční pečení, nezajištěné hlídání dítěte, zapomněl/a/ jsem na kurz apod.) nelze bohužel akceptovat
Náhradní termín odvolané výuky se Klient snaží s vyučující domluvit co nejdříve (nejpozději před koncem aktuálního zúčtovacího období). Případné nenahrazené kurzy se do dalšího období nepřevádí.
Ostatní ujednání
Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Klienta obsažené v přihlášce výlučně pro účely plnění smluvních práv a povinností a po ukončení smluvního vztahu tyto údaje zlikvidovat, s výjimkou údajů nezbytných pro plnění povinností Poskytovatele stanovených právními předpisy. Vztahy smluvních stran těmito podmínkami blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)
Z důvodu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsme povinni Vás informovat o následujícím:
Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli zajistit účast na zvoleném jazykovém kurzu či akci (např. letní dětský příměstský tábor) a komunikovat s Vámi v jejich průběhu. Poskytnuté kontaktní údaje také využijeme při přímém marketingu, kdy Vám budeme zasílat zajímavé nabídky a obchodní sdělení související s naší činností (informace o nově vypsaných kurzech, informace o kurzech zdarma atp.). Zasílání těchto sdělení můžete předem odmítnout.
Bez poskytnutí osobních a kontaktních údajů v rozsahu nezbytném pro konkrétní kurz/akci Vám nebudeme moci zajistit účast na tomto kurzu/akci ani vystavit fakturu. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu či výmaz, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na jejich přenositelnost. Veškeré své žádosti prosím směřujte na kontaktní údaje Poskytovatele.

 


VAŠE SPOKOJENOST = NAŠE NEJLEPŠÍ REFERENCE