Všeobecné obchodní podmínky

  1. Všeobecné obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřený prostřednictvím webových stránek www.jazykova-skola-jihlavaa jsou v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kupující odesláním Objednávkového formuláře potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. 
Prodávajícím a provozovatelem webových stránek www.jazykova-skola-jihlava.cz je fyzická osoba Gabriela Nosková se sídlem Kollárova 5481/1a 586 01 Jihlava, Česká republika, IČ: 680 32 650, DIČ CZ7852244345, ŽL vydán Magistrátem města Jihlavy dne 7.11.2016 pod č.j. MMJ/OŽÚ/5680/2016/3. Prodejce není plátcem DPH. 
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba kupující je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 
Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
  1. Objednání a úhrada zboží
K objednání zboží slouží Objednávkový formulář. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně aktualizovat. 
Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením akceptací objednávky (Objednávkového formuláře), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Po akceptaci Objednávkového formuláře vystaví Prodávající Kupujícímu Daňový doklad.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může Kupující uhradit následujícími způsoby:
  • v hotovosti při osobním odběruna adrese Havlíčkova 2331/111 Jihlava
  • bezhotovostněpřevodem na účet Prodávajícího číslo 2500501142/2010vedený u společnosti Fio banka.
 
V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 10ti dnů od potvrzení objednávky a vystavení Daňového dokladu.
 
  1. Dodání zboží
Prodávající je povinen odeslat zboží nejpozději do 3 pracovních dnů po připsání částky na účet Prodávajícího. Zboží bude odesláno prostřednictvím České pošty doporučeněna adresu Kupujícího uvedenou v Objednávkovém formuláři. Náklady na doručení platí Kupující. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít. 
Případné vyřizování stížností zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@jazykova-skola-jihlava.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
 
  1. Ochrana osobních údajů
Prodávají má vůči Kupujícímu informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů/nařízení GDPR). Tímto prohlašuje, že osobní údaje Kupujícího bude zpracovávat výhradně pro účely plnění kupní smlouvy a pro účely plnění veřejnoprávních povinností. 
Prodávající může dále využít informace k zasílání obchodních sdělení a přímém marketingu na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu či výmaz, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na jejich přenositelnost. Veškeré své žádosti prosím směřujte na níže uvedené kontaktní údaje.
V Jihlavě dne 17. 11. 2018. 
 
Kontaktní údaje Prodávajícího
Adresa pro doručování: Gabriela Nosková - Jazyková škola Jihlava, Havlíčkova 2331/111, 586 01 Jihlava
Adresa elektronické pošty: info@jazykova-skola-jihlava.cz
Telefon pro komunikaci: +420 725 588 121
 


VAŠE SPOKOJENOST = NAŠE NEJLEPŠÍ REFERENCE