Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Všeobecné podmínky a náhrady lekcí

Jazykové kurzy v naší jazykové škole probíhají dle plánovaného rozvrhu a beze změny.
V kurzu je vždy max. 5 osob !
Myslíme ale také na zdraví našich klientů a všech lidí kolem nás. Proto z preventivních důvodů zavádíme tato opatření: 
- všechny účastníky kurzů, kteří cestovali v minulých dnech do zahraničí (rizikových oblastí) žádáme o zprávu a neúčast na kurzech po dobu 14 dní od návratu
- všechny účastníky kurzů, kteří se necítí dobře, mají rýmu, kašel, teplotu a podobně.. žádáme, aby kurz nenavštěvovali a drželi se v domácí karanténě =  doporučujeme domácí klid a regeneraci
- žádáme všechny účastníky kurzů, aby si po příchodu do jazykové školy IHNED umyli ruce / na stole je k dispozici desinfekce
 V případě že se rozhodnete zůstat (či dítě/mládežníka ponechat ) v domácí karanténě z obav před možnou nákazou, budeme Vaše rozhodnutí akceptovat, stačí zaslat sms/e-mail lektorovi nebo na tel. 608 111 599.
Pojďme společně doufat, že budeme moci ve studiu anglického jazyka pokračovat a brzy se celková situace zlepší!

OBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST
kurzy v roce 2023/2024 a do odvolání (PLATNÉ PRO KLIENTY OD ZÁŘÍ 2023 DO ČERVNA 2024)


Podáním písemné/ústní dohodou / přihlášky (přihláška je platná na celý školní rok) do jazykového kurzu akceptuje Klient podmínky, které určují obsah smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem (Jazyková škola Jihlava – ALBION s.r.o., IČ 081 69 055) dle občanského zákoníku § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
Předmět plnění
Předmětem plnění je závazek Poskytovatele zajistit pro Klienta objednanou jazykovou výuku zveřejněnou na stránkách www.jazykova-skola-jihlava.cz a na druhé straně závazek Klienta uhradit poskytnuté služby sjednanou cenu.
Kurzovné
Kurzovným se rozumí částka zahrnující cenu výuky v rozsahu uvedeném v informacích o kurzech (www.jazykova-skola-jihlava.cz) včetně interních materiálů používaných při výuce, s výjimkou nákladů na pořízení učebnice, kterou si Klient v případě nutnosti uhradí sám.
Platba a rezervace kurzu
Po obdržení přihlášky do kurzu vystaví Poskytovatel fakturu na kurzovné, které je Klient povinen uhradit nejpozději v den zahájení kurzu, není-li lhůta splatnosti uvedena jinak. Zaplacením kurzovného je Klientovi rezervováno místo v příslušném kurzu.  Bankovní účet pro bezhotovostní platbu: 2801630845 / 2010 (zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení klienta).
 
Náhrady odvolané výuky ve skupinovém kurzu (2-členný a více)
Výuka probíhá v každém termínu, pro který byla smluvena (příklad: čtvrtek 14:30 – 15:30). Nemůže-li se Klient na výuku dostavit z jakýchkoliv důvodů (nemoc, úraz, služební cesta, naplánovaná dovolená apod.), nelze z pochopitelných důvodů, kterými jsou kapacita učeben, časové možnosti ostatních studentů apod., zajistit náhradní termín výuky či vrátit kurzovné za zmeškaný kurz. V případě ale, že se nemohou všichni studenti dostavit na kurz a tuto skutečnost alespoň 24 hodin předem oznámí, lze si s vyučující domluvit náhradní termín takto odvolaného kurzu. Termín pro náhradní výuku se Poskytovatel snaží najít vždy. Proto se může stát, že se náhradního kurzu ujme jiná/ý vyučující, neboť v daném termínu může být stávající lektorka již jinak časově vytížen/á. Náhradní lekce může být vedena i online a Klient přihlášením do kurzu s touto variantou souhlasí.
Termín náhradní lekce bude nabídnut max.2x a pokud klient lekci odmítne, bude se tato lekce považovat za uskutečněnou a Klientovi tak nevznikne nárok na náhradu.
Klient může lekci 24 hodin předem s právem požadování náhrady zrušit 1x v měsíci a max. 3x za pololetí.
V případě, že Klient zaplatil kurzovné na nové pololetí a nastanou závažné skutečnosti (dlouhodobé onemocnění, změna místa výkonu zaměstnání mimo Jihlavu apod.), které mu brání v dokončení kurzu, má nárok na vrácení 50 % částky za zbývající neodchozené kurzy.

Náhrady odvolané výuky - individuální kurz
Výuka probíhá v každém termínu, pro který byla smluvena (příklad: čtvrtek 14:30 – 15:30).
Důvody k poskytnutí náhradního termínu odvolané výuky jsou nemoc, úraz, služební cesta, naplánovaná dovolená. a skutečnost alespoň 24 hodin předem oznámí lektorovi /tel.nebo sms / popř. na tel 608 111 599, lze si s vyučující domluvit náhradní termín takto odvolaného kurzu. Termín pro náhradní výuku se Poskytovatel snaží najít v každém případě. Proto se může stát, že se náhradního kurzu ujme jiná vyučující, neboť v daném termínu je stávající lektor/ka již jinak časově vytížen/ý/á.
Přes veškeré pochopení jiné důvody (vánoční pečení, nezajištěné hlídání dítěte, zapomněl/a/ jsem na kurz, moc práce apod.) nelze bohužel akceptovat.
Náhradní termín odvolané výuky se Klient snaží s vyučující domluvit co nejdříve (nejpozději před koncem aktuálního zúčtovacího období leden / červen). Případné nenahrazené kurzy se do dalšího období nepřevádí.
Náhradní lekce může být vedena i online a Klient přihlášením do kurzu s touto variantou souhlasí.
Termín náhradní lekce bude nabídnut max.2x a pokud klient lekci odmítne, bude se tato lekce považovat za uskutečněnou a Klientovi tak nevznikne nárok na náhradu.
Klient může lekci 24 hodin předem s právem požadování náhrady zrušit 1x v měsíci a max. 3x za pololetí.

Online lekce v době nepřítomnosti některého účastníka kurzu
Vzhledem k tomu, že občas zůstane někdo ze skupinky či z tandemu (popř. individuální klient) v karanténě, nebo nemocný doma a nemůže se osobně dostavit na lekci, ráda bych Vás požádala o včasnou informaci, abych byla schopna další účastníky kurzu a hlavně lektora požádat o příležitostní přesun lekce na online výuku a tím by nikdo o lekci nepřišel. Pokud dostanu takovou zprávu 24 hodin a více předem, vše jsem schopna zajistit. Převážně u individuální či tandemové výuky je velká škoda, aby lekce propadla. Jsem schopna takto zajistit online lekci i pro
celou skupinku (3-4 účastníci). Proto prosím neváhejte a včas mě prosím informujte, abych vše s lektorem dohodla. Klient objednáním lekcí v naší JŠ souhlasí s možností příležitostné online výuky dle dané situace. Je mi líto, ale hybridní výuku (část v učebně a část online) nevidíme jako efektivní a tento způsob výuky bychom neradi aplikovali. 
 
Přesun na online-výuku
V případě nařízení vlády budou presenční lekce přesunuty na on-line výuku a to až do odvolání a po dobu platného nařízení. Zrušení lekcí či odstoupení od smlouvy ze strany klienta z důvodu nuceného přesunu na online výuku není akceptováno.

Ostatní ujednání
Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Klienta obsažené v přihlášce výlučně pro účely plnění smluvních práv a povinností a po ukončení smluvního vztahu tyto údaje zlikvidovat, s výjimkou údajů nezbytných pro plnění povinností Poskytovatele stanovených právními předpisy. Vztahy smluvních stran těmito podmínkami blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)
Z důvodu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsme povinni Vás informovat o následujícím:
Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli zajistit účast na zvoleném jazykovém kurzu či akci (např. letní dětský příměstský tábor) a komunikovat s Vámi v jejich průběhu. Poskytnuté kontaktní údaje také využijeme při přímém marketingu, kdy Vám budeme zasílat zajímavé nabídky a obchodní sdělení související s naší činností (informace o nově vypsaných kurzech, informace o kurzech zdarma atp.). Zasílání těchto sdělení můžete předem odmítnout.
Bez poskytnutí osobních a kontaktních údajů v rozsahu nezbytném pro konkrétní kurz/akci Vám nebudeme moci zajistit účast na tomto kurzu/akci ani vystavit fakturu. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu či výmaz, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na jejich přenositelnost. Veškeré své žádosti prosím směřujte na kontaktní údaje Poskytovatele.
 
Dolejší Pavlína / jednatel
TEL.: 608 111 599
e-mail: info@jazykova-skola-jihlava.cz


 


VAŠE SPOKOJENOST = NAŠE NEJLEPŠÍ REFERENCE